en_GBnl_NL

ALGEMENE VOORWAARDEN TRIBECCA ADVOCATEN BV

 1. Tribecca Advocaten BV (hierna “Tribecca”) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt om, in de ruimste zin van het woord, de praktijk van advocaat uit te oefenen alsmede (bedrijfs)juridische diensten te verlenen.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Tribecca, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7: 409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de vennoten, de bestuurders alsmede degenen die voor Tribecca werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
 3. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten aan Tribecca, alsmede op alle andere rechtshandelingen en rechtsverhoudingen met derden.
 4. Tribecca zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Tribecca is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Tribecca is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Tribecca tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.
 6. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Tribecca is iedere aansprakelijkheid van Tribecca uit hoofde van een handelen en/of nalaten dat tot aansprakelijkheid leidt, beperkt tot de factuurwaarde van de verstrekte opdracht dan wel, indien dit lager is, het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Tribecca gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
 7. De verjarings- of vervaltermijn waarbinnen de opdrachtgever jegens Tribecca enig recht (waaronder begrepen maar niet beperkt tot een vordering tot schadevergoeding) geldend dient te maken, is verkort tot een jaar.
 8. Niet alleen Tribecca, maar ook alle (voormalige) kantoorgenoten en andere personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld of ingeschakeld zijn geweest, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 9. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.
 10. Tribecca kan alvorens de opgedragen werkzaamheden aan te vangen en/of hangende de uitvoering daarvan een of meer (aanvullende) voorschotbetalingen verlangen. Deze worden bij het einde van de opdracht of tussentijds verrekend.
 11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren. Door Tribecca ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot griffierechten en deurwaarderskosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Tribecca zal geen kantoorkosten of andere opslagen ter dekking van de algemene kantoorkosten (porti-, telefoon-, fax-, kopieer-, en e-mail kosten) in rekening brengen. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 12. Werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen.
 13. Bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever of enige derde en Tribecca zijn onderworpen aan Nederlands recht alsmede de Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die uit die rechtsverhoudingen voortvloeien worden in eerste aanleg beslist door de Geschillencommissie Advocatuur dan wel de bevoegde rechter te Utrecht of, uitsluitend naar keuze van Tribecca, door de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever of derde.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en vertaald in diverse andere talen. In geval van enige inconsistentie tussen de Nederlandse versie en enige vertaling is uitsluitend de Nederlandse versie bindend.

Tribecca Advocaten BV,  Hilversum, Nederland, 1 januari 2019